Ad van Lieshout

Vraag: 
Onze organisatie heeft ervoor gekozen om medewerkers, die na twee jaar ziekte volledig de WIA ingaan, niet te ontslaan. De arbeidsovereenkomst loopt dus formeel door, maar er wordt niet meer gewerkt en ook geen loon meer doorbetaald. Tellen deze ‘zieke medewerkers’ dan nog mee in ons verzuimpercentage?
Vraag: 
Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Omdat onze organisatie eigenrisicodrager is voor de WGA moeten wij naast de uitkeringsverplichting ook onze re-integratieverplichting uitvoeren tot maximaal tien jaar. Stel, de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en de werknemer met WGA uitkering herstelt volledig na verloop van tijd. Hoe zit het dan met onze re-integratieverplichting? Houdt onze re-integratieverplichting in dat wij weer een dienstverband moeten aanbieden? Kan deze werknemer weer een dienstverband claimen bij onze organisatie?
Vraag: 
Wat betekent de toekenning van een WGA-uitkering aan een werknemer voor onze re-integratieverplichting?
Vraag: 
Een van onze chauffeurs werd na twee jaar ziekte door UWV als minder dan 35 procent arbeidsongeschikt beoordeeld. Deze werknemer heeft tegen deze beslissing bezwaar aangetekend. Omdat wij (momenteel) geen geschikt werk voor hem hebben, loopt er nu een WW-aanvraag. Nu is hij binnen vier weken na afloop van de wachttijd opnieuw volledig uitgevallen door geheel andere klachten. Hij heeft geen recht op WW omdat hij door arbeidsongeschiktheid niet kan werken. Wat kunnen wij het beste doen?
Discrepanties in de opvatting van een verzekeringsarts over duurzaamheid.
Ad van Lieshout
Vraag: 
Een medewerker is in 2003 gedeeltelijk in de WAO gekomen. Haar contract is toen aangepast van 36 naar 20 uur. Dit is gedaan in de vorm van een bijlage bij haar arbeidsovereenkomst. In juli 2008 valt ze opnieuw uit om dezelfde reden en wordt de WAO opgehoogd naar 80-100. De mogelijkheden die er toch nog zijn leiden tot een contract van 7 uur. Ook weer een bijlage bij arbeidsovereenkomst. Haar werkzaamheden zijn steeds hetzelfde gebleven, alleen het aantal uren is gewijzigd. Heeft deze medewerker vanaf de laatste ziekmelding in juli 2008 opnieuw recht op 2 jaar loondoorbetaling? Of hebben wij als werkgever deze loondoorbetalingsverplichting reeds gehad in 2003?
Vraag: 
Bij ons bedrijf gelden bij ziekte twee wachtdagen die voor rekening van de werknemers komen. Dit is opgenomen in ons personeelsreglement en in de arbeidsovereenkomst. Wij hebben nu te maken met een situatie die tot discussie leidt: een werknemer meldde zich ziek op 28 augustus maar ging op 31 augustus weer aan het werk (één ziektedag). Op 12 september loopt deze werknemer een ernstige knieblessure op tijdens oefenwedstrijd van zijn voetbalteam en heeft zich opnieuw ziek moeten melden. Mogen wij per 12 september twee wachtdagen in rekening brengen of niet?
Vraag: 
Onze directiesecretaresse werkt al een tijd niet wegens ziekte. Haar klachten maken het werken in eigen werk - vooralsnog - onmogelijk. Wij verwachten wel dat zij op termijn terugkeert in haar eigen werk. Zij is niet bereid om tijdelijk ander passend werk te doen. Wat we kunnen we hieraan doen?
Vraag: 
Een van onze werknemers is vier en half jaar geleden als arbeidsgehandicapte in dienst gekomen. Hij valt regelmatig uit door ziekte en UWV betaalt dan ziekengeld. Wie is verantwoordelijk voor de verplichting tot loondoorbetaling wanneer de vangnetperiode van vijf jaar binnenkort is afgelopen en de werknemer opnieuw uitvalt? Worden werkgevers over het aflopen van de termijn geïnformeerd?